Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Polskie Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W hierarchii powszechnie obowiązujących aktów prawnych ustawa ma rangę niższą (tzw. moc prawną) od Konstytucji oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, równą rozporządzeniu Prezydenta RP z mocą ustawy, a wyższą od zwykłych rozporządzeń.

Popularne ustawy na naszym portalu:

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 08 października 2010 (Dz.U.2010.213.1395)

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2009.33.253)

Komitet Stabilności Finansowej - Ustawa z dnia 07 listopada 2008 (Dz.U.2008.209.1317)

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 (Dz.U.2007.63.424 -j.t.)

Praca na morskich statkach handlowych - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.61.258)

Rybołówstwo - Ustawa z dnia 19 lutego 2004 (Dz.U.2004.62.574)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 06 maja 2005 (Dz.U.2005.90.759)

Wdrożenie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - Ustawa z dnia 03 grudnia 2010 (Dz.U.2010.254.1700)

Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia - Ustawa z dnia 18 lipca 1950 (Dz.U.1950.36.332)

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.2013.1440 -j.t.)

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Ustawa z dnia 25 listopada 2010 (Dz.U.2010.239.1591)

Dokonywanie w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych - Ustawa z dnia 09 kwietnia 1968 (Dz.U.1968.12.65)

Groby i cmentarze wojenne - Ustawa z dnia 28 marca 1933 (Dz.U.1933.39.311)

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2010.29.153 -j.t.)

Produkty pochodzenia zwierzęcego - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2006.17.127)

Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.149.1076)

Przekształcenia i zmiany w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji - Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 (Dz.U.2005.267.2258)

Przenoszenie praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich - Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 (Dz.U.2008.47.274)

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - Ustawa z dnia 30 listopada 1995 (Dz.U.2013.763 -j.t.)

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U.2005.31.266 -j.t.)

Ochrona żeglugi i portów morskich - Ustawa z dnia 04 września 2008 (Dz.U.2008.171.1055)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013 - Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 (Dz.U.2012.123)

Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.1994.79.363)

Licencja syndyka - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 (Dz.U.2007.123.850)

Likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych - Ustawa z dnia 17 lutego 2006 (Dz.U.2006.45.319)

Wszystkie ustawy:

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści